Thema’s

Op Vlaams niveau worden drie prioritaire beleidsthema’s bepaald. De drie thema’s zijn richtinggevend, het is aan de LAG om doelstellingen voorop te stellen naar gelang de noden van het gebied. De uiteindelijke doelstellingen moeten wel passen binnen de prioritaire beleidsthema’s en de Provinciale Kadernota.

1. Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten:

 • Uitvoering van lokale voedselstrategieën, stimuleren en bevorderen van de korte keten, evenals de bijhorende (kleine) investeringen;
 • Samenwerking met de ambitie om duurzame landbouwverbreding in te zetten voor gemeenschappelijke doelen;
 • De bijhorende (kleine) investeringen in collectieve infrastructuur of materieel voor oogst, opslag, verwerking en logistiek van biomassa(resten) uit natuur- en landschapsbeheer en lokale land-, tuin- en bosbouw met het oog op een hoogwaardige lokale toepassing en met aandacht voor circulariteit.

2. Leefbare en levendige dorpen:

 • Participatie van en samenwerking tussen dorpsbewoners en andere plattelandsactoren versterken met volgende ambities:
  • de dorpsgemeenschappen toekomstbestendig en divers ontwikkelen;
  • de leefbaarheid en sociale cohesie verhogen evenals vereenzaming aanpakken;
  • een kwalitatieve leef- en werkomgeving creëren met innovatieve en duurzame initiatieven;
  • duurzame mobiliteit stimuleren en vervoersarmoede aanpakken;
  • de dienstverlening en het voorzieningenniveau verbeteren;
 • Activeren van burgerschap via capaciteitsopbouw en kennisdeling o.a. via sociale en digitale innovatie;
 • De bijhorende investeringen in gemeenschapsvormende infrastructuur (publieke ruimte of dorpslokalen) of materieel.

3. Biodiversiteit en landschapskwaliteit:

 • Samenwerking tussen verschillende plattelandsactoren met de volgende ambities: de open ruimte en het landschap kwalitatief versterken; de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren; verbindingen creëren die de streekidentiteit versterken, bijdragen aan de klimaatdoelstellingen (adaptatie en mitigatie), landschappen, water en natuur aan elkaar rijgen;
 • De bijhorende (kleine) investeringen om de biodiversiteit en landschapskwaliteit te versterken.