Waarden van plattelandsprojecten

 

1. Sterk samenwerkingsverband

Zorg voor een sterke samenwerkingsverband in jouw project

Door de beperkte bestuurskracht in vele plattelandsgemeenten kunnen deze gemeenten en de lokale actoren moeite hebben met de (omvangrijke) administratieve procedures die aan plattelandsprojecten gebonden zijn. Vooral de kleinste gemeenten in Oost-Vlaanderen zullen hierdoor mogelijke projecten mislopen. Daarom wil de provincie Oost-Vlaanderen de samenwerking tussen actoren en de vergroting van de werkingsgebieden over verschillende gemeenten in projecten stimuleren en ondersteunen. Projecten waarbij er een brede samenwerking is, zullen dan ook als waardevoller beschouwd worden. Samenwerking is dan ook een van de meest belangrijke LEADER-waarden.

Hier staat de mogelijkheid van de hoofdpromotor van het project om coördinerend op te treden tegenover de copromotoren centraal. Op deze wijze kunnen er gemakkelijker efficiëntiewinsten bereikt worden:

  • Administratieve vereenvoudiging voor (kleine plattelands) gemeenten, door het gemakkelijk indienen van projecten als copromotor.
  • Eventuele groepsvoordelen bedingen
  • Kwaliteitsbewaking (bv. Ruimtelijke kwaliteit)
  • (Intensief) Begeleiden van de (plattelands)gemeenten
Parapluprojecten: Één project kan vele andere projecten bevatten

Een samenwerkingsverband van actoren kan een project indienen, dat na goedkeuring een groot aantal lokale actoren begeleidt of financiert. Een voorbeeld van dit geval kan de mogelijkheid tot investeringen in de omgeving van jeugdverblijven binnen de maatregel Omgevingskwaliteit zijn. Bij deze actie kan een samenwerkingsverband een project indienen dat via een uitgewerkte methodiek deze investeringen gaat begeleiden in de plattelandsgemeenten. Deze methodiek zorgt voor een veel kleinere administratieve last voor de gemeentelijke overheden.

2. Goede communicatie en participatie

Zowel kennisdeling en het betrekken van zoveel mogelijk actoren zijn kernwaarden van LEADER. Betrek alle belanghebbenden en hou ze op de hoogte. Meer hoe doe je dat nu, goed communiceren en lokale bewoners betrekken?
  • Hoe kan je als burger/dorpsraad jouw (gemeente)bestuur warm maken voor een idee?
  • Hoe kan je als (gemeente)bestuur actief samenwerken met burgers/dorpsraden?
  • Hoe kan je kwetsbare groepen betrekken bij participatieve projecten?

 

3. Hou rekening met de ruimtelijke kwaliteit op het platteland.

Heb je een bouw- of infrastructuurproject of heb je een open ruimte-project? De Kwaliteitskamer kan je advies en/of begeleiding aanbieden in de plannings- en ontwerpfase van je project. De Kwaliteitskamer staat ook open voor projecten die geen beroep doen op Oost-Vlaamse, Vlaamse of Europese steun.

office-icons-document-free-stock-vectorWil je de ruimtelijke kwaliteit van jouw project verhogen? Bekijk hier de publicatie ‘Inspiratiehandboek voor projecten in het buitengebied: Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit’.

link23Project aanmelden bij de Kwaliteitskamer? Meer informatie nodig? Klik hier.

  • Bouw- en infrastructuurprojecten

Bij vergunningsplichtige projecten is voorafgaandelijke advies van de Kwaliteitskamer sterk aanbevolen voor de goedkeuring van het project. Dit advies maakt integraal onderdeel uit van het projectdossier. Het heeft onder andere betrekking op de meerwaarden inzake: projectdefinitie met duidelijke omschrijving van de kwaliteitsdoelstellingen; vormgeving; samenhang met de stedenbouwkundige, historische en landschappelijke context; publieke toegankelijkheid; communicatie en participatie met bewoners en betrokkenen; duurzaamheid.

Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen ook nadenken over kwaliteit van hun project aan de hand van kwaliteitsvolle referentiebeelden. Het Inspiratiehandboek voor projecten in het buitengebied: “Stapstenen naar ruimtelijke kwaliteit” kan hiervoor handige informatie aanreiken.

  • Open ruimte-projecten

Via verschillende acties in het Uitvoeringsplan en de Lokale Ontwikkelingsstrategieën binnen LEADER wordt er ingezet op de kwaliteit, het behoud en de belevingswaarde van de open ruimte. Het gaat hier over herbestemming van agrarische gebouwen, landschapsonderhoud, landschappelijke integratie, ruimtelijk ontwerp, ontmoetingsplaatsen in openlucht,… Ook hier begeleiden de experten van de kwaliteitskamer bij de uitwerking van je visie op de open ruimte in zijn brede context (bijv. mobiliteit, erfgoed, toegankelijkheid,…).